Monday, July 13, 2009

Ducum's graduation (Hokkien version)

For some unknown reasons, I've planned to do this post in Hokkien very much earlier. Maybe I just wanted to be creative in the languages I use in my blog? Hehehe... I admit, I'm a bit weird. :p So anywayz, to all my non-Hokkien friends out there, sorry lor you will have to skip this post. Well I mean even Hokkien speakers may not understand this lar... Hehe...
So... Let's tune this whole thing to Hokkien...
Deng lei bai lak wa eh sio moi Ducum bit giap liao, so wa ga I Rene pun qi yi eh bit giap dian lei. Gia liao yi eh bit giap sa, wa lang de start cam-whoring liao lar...Geh geh ban su bun eh Ducum Tan.
Wah... Jit jia "yi shu" eh xiao eng...
Geh geh ban ko zui eh Ducum Tan.
Shirlexia pun ai hip xiao eng lar!!!
Weee~Weee~ Leng lui lai liao~! Hahahaha...
Wa jia su ka eh sa, sui bo???
Lai liao, sa eh leng lui... Jin jia sui lor jit diao xiao eng! :)
Ko lai jit diao leng luix3 eh xiao eng...
Sui cha bo bian chia cha bo~! :p
Ki hiao eh Ducum Tan... Ng bat kua gue ler?
Jit ler si 'Ducum' Porter!!! Wah, zui kin jin jia HIT!
Ducum eh bit giap dian lei wu dam bo boring lor, Ducum pun jia boring lar, yi eh peng yu ga liao yi geng bit giap liao. Boh ban huat liao eh lar, ah miang gio yi ai 'dua bui'... :( Anywayz, wa yi jit jia ba do eao, kan nia siao diao ai chiak nia... Hehehehe...Boring eh bit giap dian lei ai start liao~! Haha, sorry lar, wa beng si gong Hokkien wa pun mix ang mo eh~! :p
Geh geh jia kui xim eh Ducum Tan~!
Bit giap liao lar~! Baru eng gai zo gang liao, beh sai kun liao lar!
Dian lei guey ao wo lang go continue hip xiao eng liao lar... Hip ga gui ba diao ler, be teng be teng eh! Wa lao liao lar, bo an nei ai hip xiao eng liao, wa kan nia ai chiak bui nia, ba to eao lar~!!!Jit diao ai bang duo diao di Taiping eh chu eh~!
An zua pun si ai hip bo zeng geng eh xiao eng eh wor...==|||
Ducum kah yi eh ho peng yu~I Rene kah Sim Loke~! Sim Loke siang ga fei lit bin gang lang an ne~! Hehehe...
Ducum Tan go zai ki hiao liao~!
Ho lar, baru Ducum bit giap liao, bek go guey bo gang zo liao, am miang wu gang gai xiao eh de gai xiao lai lar, ah bo wo ai giao wo eh ba sang yi dui ki Taiping liao!Tiong hee Ducum Tan bit giap liao~!

6 comments:

Anonymous said...

wasai bao bao ,
wa kua li eh blog , ru kua ru gao lat ...
jin jia 4896 lo ...
eh kiong hee lu eh xiao mei la ...
bit yap liao la ...
lu mai jin jia sui ma ...
ru kua ru san liao ... sui liao lo
si beh sui kaaaaaaaaa......
hehehe

ShiRLeXia said...

wasai, wo kua lu eh comment wo pun kua ka jia gao lat!
Hahahaha...

Unknown said...

lai ah! dai ge lai gan bei! gan ah!

ShiRLeXia said...

Hahaha~!
zo ha mi ai gan bei?

diaLoG wiTh tH3 c@t said...

wo eh ti...an neh kuan lu pun xiao eh chut.
wa jin jia pui fook lu!
anyway kiong hee ducum bit giap liao!kam meh chui gang o!mai gok kun liao lo!
bit giap liao si dua lang liao lo!

ShiRLeXia said...

Hahaha...
wa si creative eh lang mah! :p
si lo,kiam wa lui,go bo zo gang!